Algemene voorwaarden

Oktober 2023 versie 1.1

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Zorgaanbieder: Kindcentrum Archimedes

1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van Kindcentrum Archimedes

1.2 Zorgvrager: een natuurlijke persoon die zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijke vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde of belangenbehartiger.

1.3 Wettelijk vertegenwoordiger: de persoon die de handelings-/of wilsonbekwame zorgvrager vertegenwoordigt, zijnde de ouder(s) of voogd in het geval van een minderjarige zorgvrager en een curator of mentor in het geval van een meerderjarige Zorgvrager.

1.4 Wmo: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

1.5 Jw: Jeugdwet

1.6 PGB: Persoonsgebonden budget.

1.7 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en zorgaanbieder tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst.

1.8 Beschikking: het besluit van een door de Gemeente aangewezen indicatieorgaan waarin is vastgelegd of en zo ja naar welke aard, omvang en duur de zorgvrager in aanmerking komt voor zorg in het kader van de Wmo of Jw.

1.9 Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarin is vastgelegd of en zo ja naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een of meer functioneel omschreven zorgaanspraken.

1.10 Begeleidingsplan: het document waarin de afspraken over de begeleiding en doelen zijn beschreven. Het begeleidingsplan vormt een geheel met de overeenkomst.

1.11 School van inschrijving: de school waar de zorgvrager ingeschreven staat.

1.12 Samenwerkingsverband: organisatie die belast is met de uitvoering van de Wet passend onderwijs.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen Kindcentrum Archimedes en Opdrachtgever.

2.2 De Opdrachtgever en zorgaanbieder kunnen niet afwijken van deze Algemene Voorwaarden tenzij dat in een individueel geval expliciet is overeengekomen.

2.3 Deze Algemene voorwaarden gelden ook voor eenieder die door Kindcentrum Archimedes ingeschakeld is, en voor wiens handelen of nalaten Kindcentrum Archimedes aansprakelijk is.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door een zorgovereenkomst, een akkoordverklaring, een handelingsplan met hierin werkwijze en doelstellingen. Een (maatwerk-)overeenkomst of een contract (overeenkomst) met betrekking tot geven van advies, ondersteuning, begeleiding en/of hulp. 

3.2 Het recht op zorgverlening, conform het indicatiebesluiten, dan wel de beschikking vangt aan na totstandkoming van de overeenkomst. 

3.3 In het geval de zorgverlening op een eerdere datum is aangevangen dan de ondertekening van de overeenkomst, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop zorgvrager daadwerkelijk zorg ontvangt en er een geldige beschikking of indicatie is. In de overeenkomst wordt die ingangsdatum vastgelegd.

Artikel 4 Begeleidingsplan

4.1 De zorgaanbieder stelt, zo spoedig mogelijk nadat de zorgvrager hem heeft laten weten ondersteuning van hem te willen ontvangen, een begeleidingsplan op.

4.2 Voorafgaand aan het opstellen van een begeleidingsplan bespreekt de zorgaanbieder met de zorgvrager wat diens wensen en verwachtingen zijn. Samen worden doelen opgesteld waaraan gewerkt kan worden.

4.3 De zorgaanbieder bevordert de betrokkenheid en samenwerking van deskundigen bij het maken van de afspraken die in het begeleidingsplan worden vastgelegd en bij de uitvoering van de werkzaamheden die in het begeleidingsplan genoemd worden. 

4.4 In het begeleidingsplan staat wat het doel is van de ondersteuning en welke afspraken de zorgaanbieder en de zorgvrager hebben gemaakt om dat doel te bereiken. Tevens kan er in het begeleidingsplan beschreven worden wat welke samenhang er is met andere betrokken disciplines zoals school, 

4.5 Indien de zorgvrager tevens zorg of ondersteuning ontvangt van een andere zorgaanbieder of aanbieder van maatschappelijke ondersteuning, streeft de zorgaanbieder naar goede onderlinge afstemming van de werkzaamheden, mits de zorgvrager daarvoor toestemming geeft.

4.6 Het begeleidingsplan is voor de zorgvrager inzichtelijk.

4.7 Het begeleidingsplan kan in onderling overleg worden aangepast door de zorgaanbieder. Het begeleidingsplan wordt minimaal één per half jaar geëvalueerd door de zorgaanbieder en de zorgvrager.

Artikel 5 Verplichtingen van de zorgaanbieder en de zorgvrager

5.1 De zorgaanbieder neemt bij zijn werkzaamheden de zorg in acht van een goed aanbieder van maatschappelijke ondersteuning.

5.2 De zorgaanbieder verstrekt voorzieningen veilig, doeltreffend, doelmatig en zorgvrager gericht. Hij stemt deze af op de reële behoefte van de zorgvrager en op andere vormen van zorg of hulp die de zorgvrager ontvangt. Voorzieningen worden verstrekt door beroepskrachten in overeenstemming met de voor hen geldende professionele standaard en met respect voor en achtneming van de rechten van de zorgvrager.

5.3 De zorgaanbieder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Medewerkers die de zorgaanbieder inzet ter uitvoering van deze overeenkomst werken overeenkomstig deze meldcode.

5.4 De zorgaanbieder meldt een calamiteit of vorm van geweld, die tijdens de uitvoering van een overeenkomst tot maatschappelijk ondersteuning heeft plaatsgevonden, altijd bij de betrokken instanties.

5.5 De zorgvrager verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

5.6 De zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de zorgaanbieder in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorgverlening, tijdig ter beschikking te stellen.

5.7 De zorgvrager is verplicht de zorgaanbieder te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorgverlening van belang kunnen zijn.

5.8 De zorgvrager staat in voor de juistheid , volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

Artikel 6 Wijziging en einde overeenkomst

6.1 De overeenkomst kan worden gewijzigd indien de zorgaanbieder en de zorgvrager daar beide mee instemmen.

6.2 De zorgaanbieder kan de overeenkomst eenzijdig wijzigen indien wijzigingen in wetgeving of wijzigingen in het gemeentelijke beleid.

6.3 De overeenkomst eindigt:
a. door overlijden van de zorgvrager;
b. door opheffing, faillissement of surseance van de zorgaanbieder;
c. met wederzijds goedvinden;
d. indien en voor zover de overeenkomst betrekking heeft op maatschappelijke ondersteuning die verleend wordt op indicatie, eindigt de overeenkomst op het moment waarop de indicatie en de afgegeven beschikking eindigt;
e. indien het in het begeleidingsplan beschreven doelen zijn bereikt;
f. door het verstrijken van de duur waarvoor hij is overeengekomen;
g. door opzegging door de zorgvrager of door de zorgaanbieder;
h. door ontbinding door de rechter.

6.4 De zorgaanbieder kan de overeenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat de voortzetting van de zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan dat:
a. de zorgvrager zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft;
b. de zorgvrager weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
c. de zorgvrager, diens wettelijke vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde, belangenbehartiger of andere bij de zorgvrager betrokken gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of zorgvragers van zorgaanbieder, die voortzetting van de zorg- en dienstverlening niet meer mogelijk maken.
d. de omvang of zwaarte van de zorg- en dienstverlening door een gewijzigde (zorg) vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen en de zorgaanbieder en de zorgvrager geen afspraak kunnen maken over een aan passing van de overeenkomst
e. in het geval zorgaanbieder surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

6.5 De opzegging door zorgvrager en zorgaanbieder kan elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij dringende, aan de zorgvrager onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.

Artikel 7 Privacy

7.1 Onverminderd het bij of krachtens de wet bepaalde, verstrekt de zorgaanbieder aan anderen dan de zorgvrager geen inlichtingen over de zorgvrager, dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden dan met zijn toestemming.

7.2 De zorgaanbieders zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen in de uitoefening van hun beroep als geheim is toevertrouwd of hen als geheim ter kennis is gekomen of wat hen in de uitoefening van hun beroep ter kennis is gekomen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

7.3 De geheimhoudingsplicht geldt niet ten opzichte van degenen die de zorgaanbieder inzet voor de uitvoering van deze overeenkomst en het op basis daarvan afgesproken begeleidingsplan.

7.4 De geheimhoudingsplicht kan met toestemming van de zorgvrager worden doorbroken voor het verstrekken van bepaalde informatie. Er wordt altijd rekening gehouden met het vereiste om vrijelijk toestemming te kunnen geven.

7.5 In het kader van de melding van een calamiteit of van geweld bij de verstrekking van een voorziening kunnen gegevens van de zorgvrager gemeld worden zonder toestemming van de zorgvrager indien de zorgvrager niet in staat is toestemming te geven dan wel dit noodzakelijk kan worden geacht ter bescherming van de zorgvrager, in overeenstemming met de wet.

7.6 In het kader van melding van huiselijk geweld of kindermishandeling kan de zorgaanbieder, desgevraagd of uit eigen beweging, inlichtingen verstrekken aan Veilig Thuis zonder toestemming van degene die het betreft als het verstrekken van die inlichtingen noodzakelijk kan worden geacht om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te beëindigen of om een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken.

7.7 De zorgaanbieder kan zonder toestemming van de zorgvrager, uit eigen beweging of op aanvraag van de gemeente, gegevens verstrekken aan de gemeente of het CAK voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een van de volgende taken:
a. het bepalen van de eigen bijdrage van de zorgvrager in de kosten van de maatwerkvoorziening;
b. het bepalen van de bijdrage van de onderhoudsplichtige ouders of degene die anders dan als ouder het gezag uitoefent over de zorgvrager in de kosten van de maatwerkvoorziening;
c. het uitvoeren van onderzoek na de melding van de zorgvrager dat hij behoefte heeft aan maatschappelijke ondersteuning;
d. het periodiek onderzoeken of de maatwerkvoorziening nog toereikend is;
e. het herzien of intrekken van het besluit tot toekenning van maatwerkvoorziening;
f. het verhalen van kosten van maatschappelijke ondersteuning op degene die jegens de zorgvrager verplicht is schade te vergoeden in verband met het feit dat aanleiding heeft gegeven voor het verstrekken van de maatwerkvoorziening.

7.8 Als het vragen van toestemming niet mogelijk is of een onevenredige inspanning vergt en overigens aan de wettelijke voorwaarden voor zorgvuldigheid en het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene voldaan is, kunnen zonder toestemming van de zorgvrager inlichtingen worden verstrekt en inzage worden verleend in diens dossier ten behoeve van statistiek en wetenschappelijk onderzoek, zover de gegevens noodzakelijk zijn voor statistiek of het onderzoek.

Artikel 8 Dossier

8.1 De overeenkomst, het begeleidingsplan en de andere gegevens die de zorgaanbieder heeft vastgelegd ten behoeve van de uitvoering daarvan vormen samen het dossier van de zorgvrager.

8.2 De zorgvrager heeft recht op inzage in het dossier en krijgt daarvan desgevraagd een afschrift. Het verstrekken van een afschrift aan de zorgvrager gebeurt kosteloos. Voor bijkomende kopieën kunnen de administratieve, redelijke kosten aan de zorgvrager worden doorberekend.

8.3 De zorgaanbieder kan het inzagerecht beperken voor zover de persoonlijke levenssfeer van een ander dan de zorgvrager daardoor zou worden geschaad dan wel dit noodzakelijk is om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te beëindigen dan wel een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken.

Artikel 9 Annulering/ no show

9.1 Indien de zorgvrager geen gebruik maakt van de afgesproken ondersteuning, meldt hij dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de zorgaanbieder.

9.2 Indien de zorgvrager geen gebruik maakt van de afgesproken ondersteuning zonder dit tijdig aan de zorgaanbieder te melden, is de zorgaanbieder gerechtigd de schade die hij hierdoor leidt te verhalen op de zorgvrager. De schade is gelijk aan het bedrag waarop de zorgaanbieder aanspraak had kunnen maken als de zorgvrager wel gebruik had gemaakt van de ondersteuning.

Artikel 10 Betaling door de zorgvrager en/of opdrachtgever

10.1 De zorgaanbieder brengt de bedragen die de zorgvrager hem ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst verschuldigd is maandelijks achteraf in rekening aan de zorgvrager en/of opdrachtgever.

10.2 Uit de factuur blijkt waarop deze betrekking heeft. Betreft het geboden maatschappelijke ondersteuning dan wordt vermeld welke ondersteuning is geboden, hoeveel ondersteuning is geboden en tegen welk tarief. Het kan ook een dienst zijn die wij leveren.

10.3 De zorgvrager betaalt de factuur binnen 30 dagen.

10.4 Indien de zorgvrager de factuur niet binnen 30 dagen betaalt stuurt de zorgaanbieder hem een betalingsherinnering en geeft de zorgvrager de gelegenheid om binnen 14 dagen na de dag van verzending van de betalingsherinnering alsnog te betalen. In de herinnering vermeldt de zorgaanbieder dat kosten zijn verschuldigd als de zorgvrager niet binnen de genoemde termijn betaalt en informeert hij de zorgvrager over de hoogte van deze kosten.

10.5 Als na de factuur na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog niet is voldaan, is de zorgaanbieder, vanaf de datum waarop de eerste betalingstermijn is verstreken, gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen aan de zorgvrager. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. De incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

10.6 Het is waarschijnlijk dat de zorgvrager een eigen bijdrage voor de Wmo aan het CAK dient te betalen.

10.7 De zorgvrager is bij financiering van de dienstverlening middels pgb of eigen middelen ten tijde zelf verantwoordelijk dat het budget, qua uren en/of gelden niet wordt overschreden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Zorgvrager is gehouden zorgaanbieder in de gelegenheid te stellen een door de zorgaanbieder tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van zorgaanbieder te herstellen.

11.2 De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van de zorgaanbieder wordt uitgekeerd. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is.

11.3 Het bepaalde in artikel 11.2 is mede van toepassing op de zorgaanbieder ingeschakelde derden.

11.4 De zorgvrager is verplicht een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) te sluiten.

11.5 Schade veroorzaakt door de zorgvrager wordt in eerste instantie verhaalt op de WA-verzekering van de zorgvrager.

11.6 Schade veroorzaakt door de zorgaanbieder wordt in eerste instantie verhaalt op de verzekering van de zorgaanbieder.

11.7 In het geval van overmacht bij de zorgaanbieder kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief worden beïnvloed. De zorgaanbieder is hiervoor niet verantwoordelijk.

11.8 Voor de begeleiding en alles wat daarbij komt kijken is de zorgaanbieder volledig afhankelijk van medewerking van de zorgvrager. Als de zorgvrager niet meewerkt, bewust informatie achterhoudt of vervalst, is de zorgaanbieder hiervoor, en als gevolg hiervan het niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

Artikel 12 Klachten

12.1 Zorgvragers die niet tevreden zijn over de werkzaamheden, die op basis van deze overeenkomst worden verricht, kunnen daarover een klacht indienen bij de zorgaanbieder.

12.2 Zorgvragers kunnen desgewenst een beroep doen op de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder als in onderling overleg geen oplossing gevonden kan worden. De klachtenfunctionaris adviseert zorgvragers en helpt hen de klacht op te lossen.

12.3 De klachtenregeling en de contactgegevens van de klachtenfunctionaris zijn gepubliceerd op de website van de zorgaanbieder.

12.4 De zorgvrager heeft het recht om een klacht die betrekking heeft op het verwerken van persoonsgegevens in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.