Wat bieden wij?

Dagbesteding

Wij bieden een groep waar kinderen die uitvallen of dreigen uit te vallen rust en vertrouwen kunnen vinden. De groep volgt een dagritme die aansluit bij het onderwijs. Reden hiervoor is dat als een kind in dagstructuur blijft en op een later moment instroomt in het (reguliere) onderwijs hij of zij geen energie hoeft te steken in de opbouw van een dagstructuur. Op de groep zijn genoeg uitdagende materialen en taken te vinden die aansluiten op de beleefwereld van het kind.

Kinderen die bij ons terechtkomen hebben vaak:

* een diagnose; bijvoorbeeld autisme

* opvallend gedrag; zoals internaliserend gedrag

* talenten; als hoogsensitief

* klachten; denk aan overprikkeling

* ervaringen: kinderen die gepest zijn

* behoeften; veiligheid en vertrouwen

De dagelijks terugkerende contacten met de begeleiders bieden het kind steun en plezier. We stemmen ons handelen en aanbod af op de mogelijkheden en belastbaarheid van het kind. Op de groep is zowel een pedagogisch medewerker als een docent aanwezig zodat ingespeeld kan worden op de pedagogische en didactische ondersteuningsbehoefte. Zij werken intensief samen en stemmen hun handelen in sterke mate op elkaar af.

Doel is terugkeer naar een passende school/onderwijs.

De duur van het verblijf bij ons staat niet vast, uit overleg en observaties blijkt op welk punt het kind is in zijn ontwikkeling.

 

Ambulante begeleiding

Voordat een kind bij ons komt, heeft zich vaak al veel afgespeeld. Er zijn dan al veel gesprekken gevoerd en veel acties ingezet die vaak geen of weinig resultaat hebben. Niet zelden spelen dan andere emoties mee. De school voelt zich handelingsverlegen of machteloos, ouders gefrustreerd en niet gehoord en het kind voelt zich alleen. Dit alles heeft ook gevolgen voor de thuissituatie. Het kan daarom wenselijk zijn om naast de dagbesteding ook 1-op-1 bijvoorbeeld in de thuissituatie aan de slag te gaan met het kind. Ook voor ouders en eventuele broertjes/zusjes kan ambulante begeleiding wenselijk zijn. In de begeleiding is er onder andere ruimte voor het verwerken en accepteren van de actuele situatie waarin het gezinssysteem is beland. Waar nodig is ruimte voor psycho-educatie. Mocht in de loop van het begeleidingstraject blijken dat er een speciale aanpak nodig is om een kind een stapje verder te kunnen helpen, bijvoorbeeld wanneer er thuis en op school een speciale aanpak nodig is, dan wordt ambulante begeleiding ingezet voor het aanleren van nieuwe vaardigheden hiervoor. Door op deze manier te werken, vergroot je de kans op blijvend succes.

Op het moment dat een kind dreigt uit te vallen, kan ook ambulante begeleiding worden in gezet in de vorm van Zorg Binnen Onderwijs (ZBO) of specialistische begeleiding. ZBO of specialistische begeleiding kan ook wenselijk zijn op het moment dat een kind weer terugkeert naar het reguliere basisonderwijs.

 

 Casusregie

Niet zelden wordt er (te) lang gewacht met inschakelen van ondersteuning vanuit andere vakgebieden. Cruciaal onderdeel bij het oplossen van een casus is dat je van elkaar moet weten wat je doet.

Ervaring leert dat de waan van de dag snel de overhand neemt. Als de rust is wedergekeerd en er een status quo is bereikt, worden we snel opgeslokt door een nieuwe crises en dagelijkse bezigheden.

Het belang van het kind is gediend met aandacht voor het proces. Zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, moet het kind weer instromen in het reguliere onderwijsproces dan wel behandellocatie die passend is. De plek waar ze vrienden kunnen maken of weer ontmoeten.

Archimedes biedt aan de feitelijke regie te houden op de voortgang. Dat doen wij door periodiek een MDO te beleggen waar alle partijen aanwezig moeten zijn. Wij dragen dan zorg voor het aanleveren van de informatie, maken van de (vervolg-)afspraken, notuleren en vastleggen van de afspraken en taken van de stakeholders.

 

 Adviestrajecten

Archimedes kan ook meekijken met school of met ouders  van leerlingen die (nog) niet  bij Archimedes in zorg zijn. Er kan een adviseur ingeschakeld worden die thuis is op het gebied van onder andere mediation, recht, (jeugd)zorg en onderwijs.