Voor wie?

Het Kind

Een kind wil leren. Dat is een menselijke behoefte en belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Een belangrijk aspect hierbij is motivatie. De betrokkenheid van een kind bij het zoeken naar de ontwikkelingsbehoefte is van cruciaal belang voor het slagen van een onderwijs/zorgplan. 

De doelgroep:

Kinderen tussen de 7 en 12 jaar die uitvallen of dreigen uit te vallen in het reguliere basisonderwijs.

Er is geen sprake van externaliserend gedrag waarbij vermoedens bestaan dat deze voortkomen uit een psychische stoornis. Hiervoor zijn andere oplossingen. Wel kan een kind grensoverschrijdend gedrag laten zien ten gevolgen van de ontstane problematiek. 

Om te kunnen begeleiden, is het nodig dat alle gezaghebbenden toestemming geven. 

 

Ouders/verzorgers

Parallel aan het traject voor het kind vinden er ouder- of gezinsgesprekken plaats, om alle vragen te kunnen bespreken en op elkaar af te stemmen. Hoe dat ingevuld wordt, bespreken we samen. 

Bij ouderbegeleiding ondersteunen we ouders bij het verwerken en accepteren van actuele situatie waarin zij samen met hun kind zijn beland. Waar nodig is ruimte voor psycho-educatie. Samen met ouders kijken we wat er nodig is om een optimale zorgomgeving te creëren. Binnen de ouderbegeleiding zal er voldoende ruimte zijn om stil te staan bij vragen op het gebied van opvoeding en verzorging van het kind. Mocht in de loop van het begeleidingstraject blijken dat er een speciale aanpak nodig is om een kind een stapje verder te kunnen helpen, bijvoorbeeld wanneer er thuis en op school een speciale aanpak nodig is, dan worden ouders meegenomen in het aanleren van nieuwe vaardigheden hiervoor. Door op deze manier te werken, vergroot je de kans op blijvend succes.

De intensiteit van de ouderbegeleiding varieert van 1 tot 6 uur per week, gedurende de periode van drie tot zes maanden.